Одељењске старешине

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ

МАТИЧНА ШКОЛА

Разред одељење Име и презиме одељењског старешине напомене
I-1 Гордана Симић
I-2 Мирјана Ћосић
II-1 Миленко Мандић
II-2 Милка Томић
III-1 Зорица Јањић
III-2 Жељка Дејановић
IV-1 Оливера Милановић
IV-2 Радмила Лукић
IV-3 Мирослава Видовић
V-1 Мирјана Марковић
V-2 Марковић Жељка
V-3 Панић Снежана
VI-1 Татјана Ђурић
VI-2 Зоран Кокановић
VI-3 Милован Максимовић
VII-1 Стефановић Миланка
VII-2 Стефановић Љиљана Мења је Петар Косовац
VII-3 Станојевић Светлана
VIII-1 Митровић Владан
VIII-2 Јелена Трипковић Мења је Савић Миленко
 VIII-3 Весна  Митровић

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА

Разред Име и презиме одељенског старешине Напомена
V Љиљана Марковић Зајача
VI Наташа Максимовић Зајача
VII Зорица Павловић Зајача
VIII Милосава Савић Зајача
II,IV Миланка Васиљевић Зајача
I,III Светлана Ђурић Зајача
II,IV Снежана Цветиновић Пасковац
I,III Милица Стефановић Пасковац
II,IV Славица Ивковић Г. Борина

Уопштени план рада одељенског старешине:

Програм рада одељењских старешина у суштини се поклапа са програмом рада одељењских заједница. У овој школској години рад одељењског старешине одвијаће се кроз:

  • реализовање часова одељењског старешине;
  • пружање помоћи у раду одељењске заједнице и ученичког парламета – за 7. и 8. разред;
  • упознавање ученике са правилима понашања у школи, обавезама и дисциплинским мерама за неизвршавање обавеза ученика;
  • обезбеђивање непосредне сарадње са наставницима који остварују наставу у одељењу;
  • праћење индивидуалног развоја сваког ученика у одељењу (здравствено стање, физички, социјални, емоционални и интелектуални развој, економске, социјалне и породичне прилике);
  • подстицање формирања хигијенских, културних и радних навика ученика;
  • саветодавни и појачан васпитни рад са ученицима појединачно, групно или са одељењском заједницом;
  • решавање дисциплинских проблема насталих на часовима појединих предмета;
  • припремање предлога екскурзије ученика, извођење екскурзије и старање о безбедности и дисциплини ученика на екскурзији;
  • припремање седница одељењског већа и спровођење одлука;
  • припремање и реализацију родитељских састанака најмање четири пута годишње;
  • подношење усменог извештаја о свом раду одељењском већу најмање два пута годишње;
  • вођење педагошке документације.