Одељењске старешине

МАТИЧНА ШКОЛА

Одељењски старешина Одељење
Зорица Јањић II1
Жељка Дејановић II2
Оливера Милановић III1
Мирослава Видовић Митровић III2
Радмила Лукић III3
Гордана Симић IV1
Мирјана Ћосић IV2
Миленко Мандић I1
Милка Томић I2
Марија Петровић I3
Миланка Стефановић VI1
Владан Митровић VI2
Светлана Станојевић VI3
Весна Митровић VII1
Слободан Костадиновић VII2
Миленко Савић VII3
Мирјана Марковић VIII1
Жељка Марковић VIII2
Данијела Милутиновић VIII3
Татјана Ђурић V1
Зоран Кокановић V2

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ЗАЈАЧА

Одељењски старешина Одељење
Светлана Ђурић II/ IV
Миланка Васиљевић I/III
Зорица Павловић VI
Милосава Савић VII
Љиљана Марковић VIII
Наташа Максимовић-Вучетић V

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ПАСКОВАЦ

Одељењски старешина Одељење
Снежана Цветиновић III/I
Милица Стефановић II/IV

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ГОРЊА БОРИНА

Одељењски старешина Одељење
Слађана Живановић I/III

Уопштени план рада одељенског старешине:

Програм рада одељењских старешина у суштини се поклапа са програмом рада одељењских заједница. У овој школској години рад одељењског старешине одвијаће се кроз:

  • реализовање часова одељењског старешине;
  • пружање помоћи у раду одељењске заједнице и ученичког парламета – за 7. и 8. разред;
  • упознавање ученике са правилима понашања у школи, обавезама и дисциплинским мерама за неизвршавање обавеза ученика;
  • обезбеђивање непосредне сарадње са наставницима који остварују наставу у одељењу;
  • праћење индивидуалног развоја сваког ученика у одељењу (здравствено стање, физички, социјални, емоционални и интелектуални развој, економске, социјалне и породичне прилике);
  • подстицање формирања хигијенских, културних и радних навика ученика;
  • саветодавни и појачан васпитни рад са ученицима појединачно, групно или са одељењском заједницом;
  • решавање дисциплинских проблема насталих на часовима појединих предмета;
  • припремање предлога екскурзије ученика, извођење екскурзије и старање о безбедности и дисциплини ученика на екскурзији;
  • припремање седница одељењског већа и спровођење одлука;
  • припремање и реализацију родитељских састанака најмање четири пута годишње;
  • подношење усменог извештаја о свом раду одељењском већу најмање два пута годишње;
  • вођење педагошке документације.
Advertisements