Одељењске старешине

МАТИЧНА ШКОЛА

Ред. бр. Разред одељење Име и презиме одељењског старешине
1. I-1 Зорица Јањић
2. I-2 Жељка Дејановић
3. II-1 Оливера Милановић
4. II-2 Марија Петровић
5. II-3 Радмила Лукић
6. III-1 Гордана Симић
7. III-2 Мирјана Ћосић
8. IV-1 Миленко Мандић
9. IV-2 Милка Томић
10. V-1 Стефановић Миланка
11. V-2 Владан Митровић
12. V-3 Станојевић Светлана
13. VI-1 Весна  Митровић
14. VI-2 Слободан Костадиновић
15. VI-3 Миленко Савић
16. VII-1 Мирјана Марковић
17. VII-2 Жељка Марковић
18. VII-3 Данијела Милутиновић
19. VIII-1 Татјана Ђурић
20. VIII-2 Зоран Кокановић
21. VIII-3 Милован Максимовић

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА

V Зорица Павловић Зајача
VI Милосава Савић Зајача
VII Љиљана Марковић Зајача
VIII Наташа Максимовић Зајача
I,III Светлана Ђурић Зајача
II,IV Миланка Васиљевић Зајача
I,III Милица Стефановић Пасковац
II,IV Снежана Цветиновић Пасковац
II,IV Славица Ивковић Г. Борина

Уопштени план рада одељенског старешине:

Програм рада одељењских старешина у суштини се поклапа са програмом рада одељењских заједница. У овој школској години рад одељењског старешине одвијаће се кроз:

  • реализовање часова одељењског старешине;
  • пружање помоћи у раду одељењске заједнице и ученичког парламета – за 7. и 8. разред;
  • упознавање ученике са правилима понашања у школи, обавезама и дисциплинским мерама за неизвршавање обавеза ученика;
  • обезбеђивање непосредне сарадње са наставницима који остварују наставу у одељењу;
  • праћење индивидуалног развоја сваког ученика у одељењу (здравствено стање, физички, социјални, емоционални и интелектуални развој, економске, социјалне и породичне прилике);
  • подстицање формирања хигијенских, културних и радних навика ученика;
  • саветодавни и појачан васпитни рад са ученицима појединачно, групно или са одељењском заједницом;
  • решавање дисциплинских проблема насталих на часовима појединих предмета;
  • припремање предлога екскурзије ученика, извођење екскурзије и старање о безбедности и дисциплини ученика на екскурзији;
  • припремање седница одељењског већа и спровођење одлука;
  • припремање и реализацију родитељских састанака најмање четири пута годишње;
  • подношење усменог извештаја о свом раду одељењском већу најмање два пута годишње;
  • вођење педагошке документације.
Advertisements