Одељењске старешине

МАТИЧНА ШКОЛА

Ред. бр. Разред одељење Име и презиме одељењског старешине
1. I-1 Оливера Милановић
2. I-2 Мирослава Видовић
3. I-3 Радмила Лукић
4. II-1 Гордана Симић
5. II-2 Мирјана Ћосић
6. III-1 Миленко Мандић
7. III-2 Милка Томић
8. IV-1 Зорица Јањић
9. IV-2 Жељка Дејановић
10. V-1 Весна  Митровић
11. V-2 Јелена Трипковић
12. V-3 Савић Миленко
13. VI-1 Мирјана Марковић
14. VI-2 Марковић Жељка
15. VI-3 Панић Снежана
16. VII-1 Татјана Ђурић
17. VII-2 Зоран Кокановић
18. VII-3 Милован Максимовић
19. VIII-1 Стефановић Миланка
20. VIII-2 Стефановић Љиљана

(мења је Петар Косовац)

21. VIII-3 Станојевић Светлана

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА

V Милосава Савић Зајача
VI Љиљана Марковић Зајача
VII Наташа Максимовић Зајача
VIII Зорица Павловић Зајача
I,III Миланка Васиљевић Зајача
II,IV Светлана Ђурић Зајача
I,III Снежана Цветиновић Пасковац
II,IV Милица Стефановић Пасковац
I,III Славица Ивковић Г. Борина

Уопштени план рада одељенског старешине:

Програм рада одељењских старешина у суштини се поклапа са програмом рада одељењских заједница. У овој школској години рад одељењског старешине одвијаће се кроз:

  • реализовање часова одељењског старешине;
  • пружање помоћи у раду одељењске заједнице и ученичког парламета – за 7. и 8. разред;
  • упознавање ученике са правилима понашања у школи, обавезама и дисциплинским мерама за неизвршавање обавеза ученика;
  • обезбеђивање непосредне сарадње са наставницима који остварују наставу у одељењу;
  • праћење индивидуалног развоја сваког ученика у одељењу (здравствено стање, физички, социјални, емоционални и интелектуални развој, економске, социјалне и породичне прилике);
  • подстицање формирања хигијенских, културних и радних навика ученика;
  • саветодавни и појачан васпитни рад са ученицима појединачно, групно или са одељењском заједницом;
  • решавање дисциплинских проблема насталих на часовима појединих предмета;
  • припремање предлога екскурзије ученика, извођење екскурзије и старање о безбедности и дисциплини ученика на екскурзији;
  • припремање седница одељењског већа и спровођење одлука;
  • припремање и реализацију родитељских састанака најмање четири пута годишње;
  • подношење усменог извештаја о свом раду одељењском већу најмање два пута годишње;
  • вођење педагошке документације.